Jalostus

Yhdistyksen jalostustoimikunta ohjaa beauceronien jalostusta keräämällä tietoa beauceroneista ja jakamalla tätä tietoa eteenpäin mm. jäsenlehdessä.

Kennelliiton tietoihin pohjautuva KoiraNet-jalostustietojärjestelmä.
Yhdistyksen oma terveystietokanta.

Beauceronien Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 2022-2026.

PEVISA 2022-2026
Voimassa 1.1.2017 alkaen. Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan lonkka-, kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulos. Tulosten täytyy olla voimassa astutushetkellä. HD raja-arvo on C. Minimi kuvausikä on 18 kk.
Poikkeus: ulkomaiselta urokselta ei vaadita kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulosta. Poikkeuslupa koskee 1.1.2017 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta per ulkomainen uros.

Muut rajoitukset
Suomen Kennelliitto Ry on asettanut rekisteröintikiellon alkaen 1.1.2009 kahden merlegeenin kantajan välisiä risteytyksiä. Eli harlekiini – harlekiini värisiä yhdistelmiä ei enää rekisteröidä.
Lisätietoja Suomen Kennelliiton rekisteröintiehdoista: Kennelliiton rotukohtaiset erityisehdot.

Suomen Beauceron ry:n jalostustoimikunnan työohje
Jalostustoimikunnan työohjeen vahvistaa Suomen Beauceron ry:n jalostustoimikunta. Työohje tulee voimaan välittömästi toimikunnan kokouksen jälkeen, ellei ajankohdasta ole erikseen muuta päätetty. Työohjeen edellyttämät kohdat tulee kaikki olla molemmilla osapuolilla täytettynä jo astutushetkellä.

Ikärajoitukset
Uroksella vähintään 18kk, nartulla 20kk – 8v.

Ulkomuodolliset edellytykset
Näyttely tuloksena edellytetään toiselta osapuolelta ERI ja toiselta vähintään H.

Koetulos
On suositeltavaa, että ainakin toisella vanhemmista on hyväksytysti suoritettu rodun omainen koe. ERI:ä vastaava on 2 x H näyttelystä, mikäli koira kilpailee PK- kokeen III-luokassa.

Terveystutkimukset
Toimikunta noudattaa suosituksissaan PEVISAN määräyksiä, ellei työohjeessa ole erikseen muuta mainittu.

Silmät
Kuten PEVISA:n määräykset.

Lonkat
Tutkimusvelvoite; käytetään jalostukseen A- ja B-lonkkia. C-lonkkia voi käyttää jalostukseen, mikäli toisella osapuolella on A-lonkat.

Kyynärnivelet
Tutkimusvelvoite vuonna -96 ja sen jälkeen syntyneille. Käytetään jalostukseen koiria, joiden kyynärnivelten virallinen tutkimustulos on vähintään yhteensä K2 eli hyväksyttäviä ovat yhdistelmät K0-K0; K0-K1; K0-K2; K1-K1 (alarajana on yhdistelmä uroksella K2- nartulla K0 tai päinvastoin, mutta ei, että toisella osapuolella K1 ja toisella K2).

Luonnekuva ja tavoite
Jalostustoimikunnan arvio tavoitteesta johon pyritään:

Toimintakyky +2
Puolustushalu +3
Hermorakenne +2
Kovuus +3 tai +1
Terävyys +3
Taisteluhalu +3 tai +2
Tempperamentti +3 tai +2
Luoksepäästävyys +3
Laukauspelottomuus +++ (laukausvarma)