Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Beauceron ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tietosuojaselostetta on päivitetty 25.1.2023 

 1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot:
  Suomen Beauceron ry, Vantaa
  Yhdistyksen osoite: Tikkaharjuntie 29, 46400 Kaipiainen
 2. Rekisterin hoitaja:
  Yhdistyksen jäsensihteeri
  Sähköposti: jasensihteeri@suomenbeauceron.fi
 3. Rekisteröidyt:
  Jäsenrekisterissä ylläpidetään yhdistyksen jäsenien yhteystietoja. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain vanhentuneet tiedot. Kaikki tiedot perustuvat käyttäjän omaan ilmoitukseen. Rekisteröityjä henkilötietoja käsittelevät puheenjohtaja, jäsensihteeri ja rahastonhoitaja. Sekä lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenillä on oikeus tarkastella rajattuja henkilötietoja: nimi ja jäsenyys. Myös jäsenlehden postitusta vaativat rajatut tiedot siltä osin miten jäsen on ne yhdistykselle luovuttanut; nimi ja osoite, annetaan kolmannelle osapuolelle (lehden painotalo).
  Käsittely on pääasiassa jäsenyyden tarkistamista; lehden lähettäminen, sosiaalinen media(Facebookissa olevat Suomen Beauceron ry:n jäsensivut) sekä tiedotteiden ja kokouskutsujen lähettämistä sähköpostin välityksellä. Yhdistyksen tapahtumien järjestäjillä on myös käytettävissään jäsen- ja asiakastietoja, sekä muita henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja, siltä osin kuin se on tapahtuman järjestämisen kannalta välttämätöntä ja tapahtumaan ilmoittautunut on tietojaan käytettäväksi antanut.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yhdistyksen jäsenyys. Tietoja tarvitaan yhdistyksen jäsen-, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi.
 5. Rekisterin tietosisältö:
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Liittymispäivä
  • Hyväksymispäivä liittymisen vahvistukselle
 6. Rekisterin tietolähteet:
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenanomuksen yhteydessä sekä jäsenyyden aikana mikäli ko. tiedoissa tapahtuu muutoksia. Jäsenrekisterin pentuejäsentietojen osalta tietoja kerätään kolmannelta osapuolelta. Jäsenrekisteriin siis voidaan kerätä tietoa myös yhdistyksen jäsenkasvattajalta, mikäli hän ilmoittaa uusien pennunostajien yhteystiedot jäsenrekisteriin. Tällöin kasvattajan on pyydettävä lupa henkilötietojen kirjaamiseen yhdistyksen jäsenrekisteriin.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot:
  Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta markkinointi tarkoituksiin.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  Tiedot on talletettu palveluntarjoajan (Sigmatic Oy) palvelinhotellissa MySQL-tietokantaan. Pääsy tietokantaan on suojattu salasanalla. Palveluntarjoaja huolehtii palvelinympäristön fyysisestä turvallisuudesta. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
 3. Henkilötietojen säilytysaika:
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä tarpeelliseksi katsottu aika, jotta rekisterinpitäjä voi toimia tässä selosteessa mainittujen oleellisten käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö jäsenrekisteristä vastaavalle. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29§:n mukaisesti. Tulosteen omista tiedoistaan saa lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse jäsensihteerille tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen: jasensihteeri(at)suomenbeauceron.fi.
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 6. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarvittaessa.